Voortgang herstel molen

Twiskemolen

Op 18 oktober 2016 veroorzaakte een windhoos een grote chaos in en rond de molen. 11 dagen later werd de kap van de romp gehesen en veilig gesteld naast de molen, in de geitenwei. De situatie is sindsdien ongewijzigd gebleven, ook al gaven de weersomstandigheden ons soms variaties in het uitzicht. Er is nog geen spijker geslagen, maar achter de schermen vindt wel degelijk progressie plaats om tot uiteindelijk herstel van de molen te komen.

Om tot een goed en cultuurhistorisch verantwoord herstel te komen dwingt de projectgroep zichzelf goed na te denken over elk groot én klein beschadigd onderdeel van de molen, veroorzaakt door de windhoos.

Van Reeuwijk bouwmeester heeft veel ervaring met deze vraagstukken. Het bureau gaat gedegen te werk en verantwoordt in het herstelplan steeds opnieuw de keuzes die het maakt. We gaan het herstelplan niet in deze nieuwsbrief uiteen zetten, maar onderstaande paragraaf uit het herstelplan geeft een beeld hoe serieus het herstel van de Twiskemolen wordt opgepakt.

[box]Herstellen of vernieuwen; wijze van aanpak om te komen tot een verantwoord en kwalitatief goed herstel van de molen.

De restauratieladder;
Bij het herstel van de schade kunnen alle beschadigde delen worden vernieuwd in het oorspronkelijke materiaal. Ook kan ervoor worden gekozen om zoveel mogelijk oude onderdelen te herstellen wanneer dit uit kwalitatief oogpunt verantwoord is. Het resultaat zal in beide gevallen een goed functioneerde, geheel herstelde molen zijn.
De Twiskemolen is echter een zeer oude en cultuurhistorisch belangrijke molen voor ons land. Om te komen tot een goede keuze tussen enerzijds vernieuwen en anderzijds herstel is door van Reeuwijk bouwmeester de restauratieladder toegepast. Deze restauratieladder is ontwikkeld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. De restauratieladder is een praktische vertaling van het Charter van Venetië.
De restauratieladder gaat uit van het volgende:
Restauratie van cultureel erfgoed is alleen zinvol als dit de betekenis ervan, wat betreft onder meer (cultuur)historische, esthetische of architectonische waarden, blijvend in stand houdt of versterkt. Essentieel hierbij is dat erfgoed op een verantwoorde wijze wordt beheerd. Het gaat bij restaureren en beheren om het zo veel mogelijk vertragen van de tand des tijds. De tand des tijds dwingt tot regelmatig ingrijpen, waarbij in beginsel geldt: conserverend herstel.

[/box]

Vele latten, planken en balken zijn door de windhoos zwaar beschadigd. Hoe wordt er bijvoorbeeld gekeken naar een door midden gebroken balk:

zijn de twee stukken balk terug te brengen tot één balk? Zo ja, gebruiken we daar moderne materialen voor (als bijvoorbeeld fiberstaven en kunsthars)? Is de balk wel sterk genoeg na reparatie? Is de reparatie niet teveel in zicht en daarmee te beeldbepalend? Is het vervangen van de twee brokstukken door een nieuwe balk misschien veel goedkoper? Wat is de cultuurhistorische waarde van de gebroken balk? (Is de balk ‘slechts’ 100 jaar oud of is de balk net zo oud als de molen, welke in 1572 is gebouwd?) Is een diepgaander onderzoek naar de historische waarde van de gebroken balk misschien zinvol?
Kortom: het herstelplan van Van Reeuwijk bouwmeester is niet zomaar een standaard renovatiedocument, maar een met zorg samengesteld plan op vele details, dat de Twiskemolen als belangrijk cultureel erfgoed op waarde schat, waarbij de inbreng c.q. adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed én de verzekering ook niet onbelangrijk zijn.
Deze tekening, opgemaakt door bureau van Reeuwijk bouwmeester, spreekt voor zich;
er komt veel werk op de molenmaker af.

[twocol_one]

De huidige stand van zaken:

— Het herstelplan, gemaakt door bureau van Reeuwijk bouwmeester, is door het projectteam vastgesteld.

— Het herstelplan wordt momenteel besproken met de verzekeraar.

— Bureau van Reeuwijk bouwmeester heeft in april de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Landsmeer. Binnen 8 weken maar mogelijk pas over 26 weken (dit is afhankelijk van de wijze waarop de procedure zal worden gevolgd) zal de gemeente uitsluitsel geven over de vergunning.

— Bureau van Reeuwijk bouwmeester is nu bezig met het uitwerken van het bouwbestek.

Volgende stappen zijn o.a. :

–het bespreken van het concept bouwbestek door het projectteam en andere betrokkenen.

–het uitnodigen van een aantal molenmakers om een prijsaanbieding te doen voor de restauratieklus
(de zogenaamde meervoudige onderhandse aanbesteding).

–het beoordelen van de ontvangen offertes.
–het wachten op de af te geven omgevingsvergunning. –het daadwerkelijk starten van de

restauratiewerkzaamheden.

En ondanks dat wij met u staan te popelen om de molenmaker
daadwerkelijk aan de slag te zien gaan, zal voor u duidelijk zijn
dat het nog wel een aantal maanden kan gaan duren voor er gestart wordt met de fysieke werkzaamheden.[/twocol_one] [twocol_one_last]

[box]Wat is een bouwbestek?

Voordat men een gebouw gaat bouwen, verbouwen of restaureren, is het belangrijk dat het bouwbedrijf (in dit geval een molenmaker) en de opdrachtgever (in dit geval recreatieschap Twiske-Waterland) precies weten wat er gebouwd gaat worden en hoé het gebouwd moet worden. Daarom wordt een bestek opgesteld. Dit bestek is een omschrijving van het bouwwerk en de bijbehorende werkzaamheden. Daarnaast zijn ook alle technische en juridische bepalingen aangeven.

De materialen en de uitvoeringsvoorwaarden zijn ook in het bestek beschreven.
 In geval van de Twiskemolen weet de molenmaker met het bestek in handen, precies wat er moet worden gerestaureerd en wat er verder van hem wordt verwacht.
Een bestek moet duidelijk zijn en volledig. Daarom is het belangrijk dat een bestek wordt opgesteld volgens een besteksystematiek die voor alle bedrijven in de bouwnijverheid herkenbaar is.

Na algemene beschrijvingen en toelichtingen worden in het bestek de werkzaamheden heel specifiek en in detail beschreven. Hierin worden ook de materialen benoemd en de specificaties.

Op basis van het bestek kan meestal ook een goede indicatie worden gegeven van de prijs.
Het bestek van de Twiskemolen wordt vervolgens voorgelegd aan een aantal molenmakers, de zogenaamde aanbesteding[/box][/twocol_one_last]

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer