Visie Twiskemolen

Twiskemolen

Deel 1

In 2019 is door ons gewerkt aan een visie voor de Twiskemolen, het erf en de biotoop. Met hulp van anderen (we noemen vooral de ambassadeurs, Martijn Wijnberg en Piet Brouwer) is in januari van dit jaar de visie voor iedere belangstellende beschikbaar gekomen.

We zijn trots op het eindresultaat, het geeft een helder beeld hoe wij (Marijke en Marcel) naar de toekomst kijken. En natuurlijk hopen wij dat belanghebbenden (als Twiske-Waterland, waterschap HHNK, natuur-, molen-én toeristische organisaties) met ons willen optrekken om onze ambities te verwezenlijken. In komende nieuwsbrieven lichten wij steeds een ander onderwerp uit de visie, als eerste in deze nieuwsbrief het molenerf.

Twiskemolen
het 1600 m2 grote molenerf

Wij (Marijke en Marcel) werken vanaf 2011 met veel inzet en plezier aan het onderhoud en verdere ontwikkeling van het 1600 m2 grote molenerf. Bewoners van de Twiskemolen voor ons (Mirjam Vos en Robert-Jan Prins) zijn tussen 1999 en 2011 serieus aan het werk geweest om het erf in te richten vergelijkbaar met een traditioneel oud poldermolenerf.

Wij geven daar een vervolg aan. De molen, de molenschuur, de waalbestrating, de toegangshekken en de dijkhegzijn eigendom van (en in onderhoud bij) recreatieschap Twiske-Waterland. Maar de volledige inrichting van het erf is in eigendom (en in onderhoud) bij ons, het molenaarsgezin.

wat is bijvoorbeeld in eigendom en onderhoud bij Marcel & Marijke:
de geitenstal, hooiberg, kippenhok, duiventil, boomgaard, moestuin, molenmodel, kas, hekken en afrasteringen, bruggetjes en schuilhokken. Maar ook de heggen op het erf en de knotwilgen en –essen horen in dit rijtje thuis

Met veel passie werken wij jaarlijks aan de inrichting van het erf. En ondanks dat de inrichting van het erf pas sinds 1974 (toen de molen in Het Twiskewerd herbouwd) bestaat en is uitgegroeid tot wat het nu is, denken wij dat het erf een bepaalde cultuurhistorische waarde heeft gekregen. Maar wat wij denken hoeft niet een algemene denkwijze te zijn. Zijn wij als molenaarsgezin wel zo goed bezig als wij denken?

Is het wel verstandig om te investeren in groot onderhoud en gereed-schappen terwijl een volgende generatie bewoners misschien een totaal andere kijk heeft op de inrichting en al ons werk op de schop gooit?Om deze vragen beantwoord te krijgen, hebben we medio 2019 een deskundige gevraagd een waardering uit te brengen over het molenerf. Het opgestelde document ‘Cultuurhistorische waardering Twiskemolenerf’ bevestigde onze gedachte; we zijn op de goede weg!

Samenvattend zegt het document:

…..de cultuurhistorische waarden van het molenerf kunnen vanwege de ensemblewaarden als hoog worden gewaardeerd, en de landschappelijke waarden als zeer hoog. Het is daarom de moeite waard om de inrichting van het molenerf zoveel mogelijk te behouden. Wij adviseren dan ook niet alleen de molen maar ook het erf met de diverse elementen (boomgaard, moestuin, weide voor kleinvee e.d.) te beschermen…..

Het volledige document Cultuurhistorische waardering Twiskemolenerfis te lezen op www.twiskemolen.nl/documenten/

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer