Educatie

Twiskemolen

Doelgroep

Bovenbouw primair onderwijs (groep 7 en 8) uit de regio rond recreatiegebied Het Twiske.

Algemeen

De molenaar van de Twiskemolen biedt basisscholen in de regio de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de molen, het molenerf en de molenbiotoop.
Groepen ( maximaal 30 leerlingen) doen een programma in 3 onderdelen; kern van het bezoek is een kijkje in de molen waarbij de molenaar vertelt over de werking, functie en constructie van de molen. Het tweede onderdeel is een wandeling rond de molenbiotoop, waarbij de kinderen opdrachten meekrijgen die hen bewust maken van de natuurlijke en culturele aspecten van de omgeving van de molen. Het derde onderdeel is een binnenactiviteit in de molenschuur, waarbij de kinderen de molenquiz gaan doen en een technische (lego) opdracht om de Twiskemolen na te bouwen van legosteentjes.

Doelen

Inpassen in kerndoelen primair onderwijs.In de beschrijving van kerndoel “oriëntatie op jezelf en de wereld”, zoals het ministerie van OCW dat formuleert, komen verschillende aspecten en doelen voor die bij een bezoek aan de Twiskemolen praktisch worden vertaald.

 • Leerlingen oriënteren zich op hun natuurlijke omgeving en maken kennis met cultureel erfgoed.
 • Leerlingen leren de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten kennen, hier met name op culturele en technische aspecten.
 • Leerlingen oriënteren zich op hun relatie tot de natuur.! Deze onderwijsinhouden worden in samenhang met elkaar aangeboden. Dat komt het begrijpen ten goede en geeft leerlingen zicht op betekenis en samenhang.
Tijdens een bezoek aan de Twiskemolen
 • Leren leerlingen de werking, functie en constructie van de molen .
 • beleven en ontdekken leerlingen de natuurlijke en culturele aspecten van de molenbiotoop.
 • vertalen en verwerken leerlingen hun ervaring en kennis in een quiz en een technische opdracht.
De kinderen kunnen na hun bezoek aan de molen antwoord geven op vragen als:
 • wat is een polder en welke functie heeft een poldermolen?
 • waarom staat de Twiskemolen aan de rand van de Twiskepolder en hoe werkt de molen?
 • wat is een molenbiotoop?
 • wat drukt de molenaar uit door de stand van de wieken?
 • waarom lopen er Nederlandse landgeiten rond de molen?

Beschrijving programma onderdelen


Doel

De leerlingen maken kennis met de molen als middel om het waterpeil te beïnvloeden. Zij zien de molen van binnen en leren van de molenaar over de verschillende onderdelen, functies en de constructie van de molen en het gemaal.

Activiteit

De molenaar neemt het groepje kinderen mee naar de molen om ze zowel aan de buitenzijde als van binnen te vertellen wat ze zien en wat er gebeurt als de molen draait.De kinderen zien het indrukwekkende binnenste van de molen met de enorme raderen en balken.

Leerling activiteit

Luisteren, actief meedenken.Verwondering, ervaren door middel van zien, horen en voelen.

Doel

De leerlingen maken kennis met de naaste omgeving van de molen en leren dat de molen en z’n omgeving op elkaar zijn afgestemd. Ze leren over de natuur en de historische en alledaagse aspecten van dit deel van recreatiegebied Twiske.

Activiteit:

Wandeling ( 1 1⁄2 km) langs de grenzen van de molenbiotoop. Leerlingen krijgen in tweetallen een vragenblad, waarmee ze op vaste punten langs de wandeling vragen moeten beantwoorden over wat ze zien in nabije en wijde omgeving. De vragen maken de kinderen bewust van flora en fauna, wind, afstanden etc.
De begeleider wandelt mee en stimuleert de kinderen om actief om zich heen te kijken en zo de vragen te beantwoorden. Tijdens de wandeling worden de goede antwoorden met de leerlingen doorgenomen.

Leerlingactiviteit:

Lopen, observeren (luisteren, kijken, lezen) omgeving, nadenken en overleggen, schrijven.

de molen draait door quiz
bouw de molen na van lego

Doel:

de leerlingen denken zelf na over de werking en functie van de molen
en het leven van de molenaar. Ze geven hun eigen ideeën weer over molen
en molenbiotoop en passen toe wat ze tijdens de rondleiding al hebben
geleerd. Afhankelijk van de plek in het circuit zal bij dit onderdeel
het accent liggen op toepassen dan wel weergeven van eigen ideeën.

De constructie van de Twiskemolen moet op eenvoudige wijze worden nagebouwd. De leerlingen worden zich bewust van de complexiteit wat betreft vorm,hoogte en stabiliteit bij de bouw van een molen.

Activiteit:

De groep wordt in twee delen verdeeld. Elk groepje krijgt 20 minuten
de tijd om het vragenblad dan wel de lego-opdracht uit te voeren.
In twee- of drietallen vullen de kinderen een vragenblad in. De
begeleider helpt en stimuleert. Pas na afloop worden de vragen met de
kinderen doorgenomen met behulp van het antwoordenblad.

vijf leerlingen proberen van de beschikbare legostenen een
poldermolen te construeren. De molenaar bespreekt na afloop de
verschillende bouwwerken.

Leerlingactiviteit:

Fantaseren, vragen beantwoorden, kennis toepassen, bouwen, tekenen, overleggen.

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer