educatie

Educatief programma Twiskemolen

Doelgroep:

Bovenbouw primair onderwijs (groep 7 en 8) uit de regio rond recreatiegebied Het Twiske.

Algemeen:

De molenaar van de Twiskemolen biedt basisscholen in de regio de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de molen, het molenerf en de molenbiotoop.
Groepen ( maximaal 30 leerlingen) doen een programma in 3 onderdelen; kern van het bezoek is een kijkje in de molen waarbij de molenaar vertelt over de werking, functie en constructie van de molen. Het tweede onderdeel is een wandeling rond de molenbiotoop, waarbij de kinderen opdrachten meekrijgen die hen bewust maken van de natuurlijke en culturele aspecten van de omgeving van de molen. Het derde onderdeel is een binnenactiviteit in de molenschuur, waarbij de kinderen de molenquiz gaan doen en een technische (lego) opdracht om de Twiskemolen na te bouwen van legosteentjes.

Doelen:

a. Inpassen in kerndoelen primair onderwijs.
In de beschrijving van kerndoel “oriëntatie op jezelf en de wereld”, zoals het ministerie van OCW dat formuleert, komen verschillende aspecten en doelen voor die bij een bezoek aan de Twiskemolen praktisch worden vertaald.

 • Leerlingen oriënteren zich op hun natuurlijke omgeving en maken kennis met cultureel erfgoed.
 • Leerlingen leren de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten kennen, hier met name op culturele en technische aspecten.
 • Leerlingen oriënteren zich op hun relatie tot de natuur.
! Deze onderwijsinhouden worden in samenhang met elkaar aangeboden. Dat komt het begrijpen ten goede en geeft leerlingen zicht op betekenis en samenhang.

b. Tijdens een bezoek aan de Twiskemolen

 • leren leerlingen de werking, functie en constructie van de molen .
 • beleven en ontdekken leerlingen de natuurlijke en culturele aspecten van de molenbiotoop.
 • vertalen en verwerken leerlingen hun ervaring en kennis in een quiz en een technische opdracht.

c. De kinderen kunnen na hun bezoek aan de molen antwoord geven op vragen als:

 • wat is een polder en welke functie heeft een poldermolen?
 • waarom staat de Twiskemolen aan de rand van de Twiskepolder en hoe werkt de molen?
 • wat is een molenbiotoop?
 • wat drukt de molenaar uit door de stand van de wieken?
 • waarom lopen er Nederlandse landgeiten rond de molen?

Beschrijving programma onderdelen

Doel

De leerlingen maken kennis met de molen als middel om het waterpeil te beïnvloeden. Zij zien de molen van binnen en leren van de molenaar over de verschillende onderdelen, functies en de constructie van de molen en het gemaal.

Activiteit

De molenaar neemt het groepje kinderen mee naar de molen om ze zowel aan de buitenzijde als van binnen te vertellen wat ze zien en wat er gebeurt als de molen draait.De kinderen zien het indrukwekkende binnenste van de molen met de enorme raderen en balken.

Leerling activiteit

Luisteren, actief meedenken.Verwondering, ervaren door middel van zien, horen en voelen.

Rondje molenbiotoop

Doel:

De leerlingen maken kennis met de naaste omgeving van de molen en leren dat de molen en z’n omgeving op elkaar zijn afgestemd. Ze leren over de natuur en de historische en alledaagse aspecten van dit deel van recreatiegebied Twiske.

Activiteit:

Wandeling ( 1 1⁄2 km) langs de grenzen van de molenbiotoop. Leerlingen krijgen in tweetallen een vragenblad, waarmee ze op vaste punten langs de wandeling vragen moeten beantwoorden over wat ze zien in nabije en wijde omgeving. De vragen maken de kinderen bewust van flora en fauna, wind, afstanden etc.
De begeleider wandelt mee en stimuleert de kinderen om actief om zich heen te kijken en zo de vragen te beantwoorden. Tijdens de wandeling worden de goede antwoorden met de leerlingen doorgenomen.

Leerlingactiviteit:

Lopen, observeren (luisteren, kijken, lezen) omgeving, nadenken en overleggen, schrijven.

In de molenschuur

1. de molen draait door quiz
2. bouw de molen na van lego

Doel:
 1. de leerlingen denken zelf na over de werking en functie van de molen en het leven van de molenaar. Ze geven hun eigen ideeën weer over molen en molenbiotoop en passen toe wat ze tijdens de rondleiding al hebben geleerd. Afhankelijk van de plek in het circuit zal bij dit onderdeel het accent liggen op toepassen dan wel weergeven van eigen ideeën.
 2. de constructie van de Twiskemolen moet op eenvoudige wijze worden nagebouwd.
  De leerlingen worden zich bewust van de complexiteit wat betreft vorm,hoogte en stabiliteit bij de bouw van een molen.
Activiteiten:

De groep wordt in twee delen verdeeld. Elk groepje krijgt 20 minuten de tijd om het vragenblad dan wel de lego-opdracht uit te voeren.

 1. In twee- of drietallen vullen de kinderen een vragenblad in. De begeleider helpt en stimuleert. Pas na afloop worden de vragen met de kinderen doorgenomen met behulp van het antwoordenblad.
 2. vijf leerlingen proberen van de beschikbare legostenen een poldermolen te construeren. De molenaar bespreekt na afloop de verschillende bouwwerken.
Leerlingactiviteit:

Fantaseren, vragen beantwoorden, kennis toepassen, bouwen, tekenen, overleggen.

Planning:

Het bezoek aan de Twiskemolen duurt ongeveer 3 uur.
De molenaar heet de groep in z’n geheel welkom. Hij verdeelt de subgroepen, legt het circuitprogramma uit en vertelt over de aspecten van veiligheid en gedrag in en rond de molen. Er wordt gewerkt in 3 groepen omdat de molenaar max. 10 kinderen tegelijk kan meenemen in de molen.
De 3 programmaonderdelen duren elk 45 minuten.
Na afloop wordt er weer verzameld bij de molenschuur. De molenaar wil graag nog enkele vragen met de kinderen doornemen en met de hele groep afronden. In overleg kan er ook voor gekozen worden dat de molenaar kort na het bezoek aan de molen nog een keer naar school komt om de antwoorden met de kinderen door te nemen en hun ervaringen te bespreken.

Voorbeeld tijdsplanning:

08.55 uur: groep arriveert bij de molen
09.00 uur: molenaar Marcel Koop ontvangt de groep bij de molenschuur
09.15 uur: subgroepen mee met molenaar, leerkracht of andere begeleider
10.00 uur: wissel
10.45 uur: wissel
11.30 uur: einde circuit en verzamelen bij molenschuur. De molenaar bespreekt de ervaringen van de leerlingen.

Organisatie:

De molenaar kan, in overleg, van te voren op school alvast iets komen vertellen over molens in het algemeen, de Twiskemolen en het bezoek dat de kinderen daaraan gaan brengen. Ook een bezoek na afloop behoort tot de mogelijkheden.
Elke subgroep heeft een begeleider nodig, daarom dient de groep met minimaal 3 begeleiders te zijn. Van de begeleiders wordt verwacht dat ze letten op de veiligheid en het gedrag van de leerlingen. Daarnaast is het prettig als zij de groep stimuleren de opdrachten ( Quiz en rondje molen) zo serieus mogelijk uit te voeren. Waar nodig krijgen zij antwoordenbladen, zodat ze na afloop met de leerlingen de goede antwoorden kunnen doornemen.

Van belang om het bezoek aan de molen goed te laten verlopen:

De kinderen nemen drinken en een tussendoortje mee en dit kan tijdens een wissel worden ingepast.
Het bezoeken van een draaiende molen kent de nodige veiligheidsaspecten. Bij aankomst zal de molenaar duidelijk de regels uitleggen. Daar waar nodig heeft de molenaar kettingen gespannen en hekjes geplaatst. Rondom de molen koestert het molenaarsgezin de bijzondere flora en fauna, hierover zal de molenaar ook een en ander vertellen aan de kinderen. Met de fiets naar de molen komen is het makkelijkst; fietsen kunnen op de dijk tegen de heg worden geplaatst. Met auto’s kan ook, na overleg met de molenaar.
Er is geen bezoekerstoilet aanwezig. Alleen in uiterste nood kan er gebruik gemaakt worden van het woningtoilet.
De trappen in de molen zijn vrij steil; soepele kleding is prettig. En helaas is een bezoek aan de molen niet geschikt voor minder validen.
De kinderen kunnen het best wandelschoenen of laarzen dragen. Deze worden uitgedaan als de groep de molenwoning betreedt.

Kosten:

Aan een bezoek aan de molen zijn kosten verbonden.Programma op de molen:
€ 100,- Extra schoolbezoek: € 40,-
Zie ook de flyer school educatie

Voor meer informatie:

www.zogaatdemolen.nl
www.moleneducatief.nl (over molens algemeen)
www.hettwiske.nl ( over het gebied)

Voor informatie en boekingen:

U kunt contact opnemen met de molenaar Marcel Koop

Twiskemolen
Het Luijendijkje 3
1121 LM Landsmeer


Formulier:

U kunt ook voor vragen of reacties onderstaand formulier gebruiken. Als u een educatie programma wilt boeken geef dan duidelijk uw informatie, voorkeuren en wensen aan. De molenaar kan dan preciezer plannen.

Twiskemolen, een stukje cultuur in Landsmeer