Doelstelling

Twiskemolen

Doelstelling

Vrienden van de Twiskemolen

Het presenteren, ontwikkelen en beheren van het molenerf en de molenbiotoop als cultuurhistorische en natuurhistorische waarde behorende bij de Twiskemolen;

Het presenteren van de Twiskemolen aan geïnteresseerden, recreanten, toeristen en ander publiek;

Het in stand houden van een kudde landgeiten als onderdeel van deze cultuurhistorische waarde;

En voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het interesseren van een zo breed mogelijk publiek voor de Twiskemolen, het erf en de molenbiotoop;
  • het geven van voorlichting en educatie over de cultuur- en natuurhistorische­ waarde van de Twiskemolen, van het erf en van de molenbiotoop teneinde­ het begrip voor onder meer de waterhuishouding in het verleden en de toekomst onder het publiek te vergroten;
  • het ontplooien van landelijke activiteiten gericht op bet behoud en de ontwikkeling van molenerven en -biotopen van Nederlandse poldermolens;
  • het onderhouden van contacten met andere instanties met gelijkgericht doel;
  • het beschermen van de molenbiotoop, waarmee de windvang gegarandeerd is en de Twiskemolen draai- en maalvaardig blijft, het in standhouden van een kudde landgeiten voor de begrazing van de molenbiotoop en het ontwikkelen en behouden van de natuurwaarde van de molenbiotoop;
  • het verwerven van de nodige financiële middelen voor onderhoud en ontwikkeling van de molenbiotoop en het molenerf, hetzij van de eigenaar, hetzij van subsidieverstrekkers, hetzij van sponsoren of donateurs, hetzij anderszins ter aanwending van gemelde doelstelling;
  • het organiseren van onderhoudswerk aan de molenbiotoop en het erf door vrijwilligers;
  • actief bij te dragen met kennis en inspanning aan onderhoud en renovatie van de molen, van het erf en van de molenbiotoop;
  • alle andere wettige middelen die het doel van de stichting kunnen bevorderen.

3. De Stichting werkt volgens de daartoe geldende richtlijnen en bepalingen van waterhuishouding, natuurbeheer, duurzaamheid, landschap- en faunabeheer en monumentenzorg.

4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

5. Beloningsbeleid: het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Een stukje cultureel erfgoed in Landsmeer